Chứng nhận hợp chuẩn nhóm Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp chuẩn nhóm Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp chuẩn đòi hỏi phải có Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn cơ sở tương ứng. Nhóm Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gồm Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông; Gạch, đá ốp lát; Kính xây dựng; Cát xây dựng; Vật liệu xây; Vật liệu xây dựng khác.

Dưới đây là danh mục tiêu chuẩn cho từng nhóm Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có thể chứng nhận hợp chuẩn.

Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Nhóm xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

Xi măng poóc lăng

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 2682: 2009

- ASTM C150/C150M-12

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng poóc lăng hỗn hợp

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 6260: 2009

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng poóc lăng bền sun phát

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 6067: 2004

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7711: 2013

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xỉ hạt lò cao dùng sản xuất xi măng

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4315:2007

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 10302: 2014

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Kính xây dựng

Kính nổi

 

 

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7218: 2002

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Kính màu hấp thụ nhiệt

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7529:2005

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Kính phủ phản quang

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7528: 2005

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Kính phủ bức xạ thấp

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 9808: 2013

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Kính gương tráng bạc

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7624:2007

- TCVN 7218:2002

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Gạch, đá ốp lát

Gạch gốm ốp lát ép bán khô

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7745: 2007

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Gạch gốm ốp lát đùn dẻo

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7483: 2005

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Đá ốp lát tự nhiên

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4732:2016

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Cát xây dựng

Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7570: 2006

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Cát nghiền cho bê tông và vữa

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 9205: 2012

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Vật liệu xây

Gạch đặc đất sét nung

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 1451: 1986

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Gạch rỗng đất sét nung

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 1450: 2009

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Gạch bê tông

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 6477: 2011

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Sản phẩm bê tông khí chưng áp (AAC)

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7959: 2011

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 9029: 2011

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Vật liệu xây dựng khác

Tấm sóng amiăng xi măng

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 4434: 2000

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 9188:2012

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Tấm thạch cao

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 8256: 2009

- BS EN 520:2004

- ASTM C1396/C1396M-13

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Sơn tường dạng nhũ tương

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 8652:2012

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Ống nhựa Polyetylen (PE) dùng để cấp nước

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7305-2:2008

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Ống nhựa Polypropylen (PP) dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 10097-2:2013

Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cử đi

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 5839:1994

- TCVN 5910:1995

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Thanh profile poly vinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- BS EN 12608-1:2016

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Clanhke xi măng poóc lăng

 • TCVN 7024: 2013
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng poóc lăng trắng

 • TCVN 5691: 2000
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng Alumin

 • TCVN 7569: 2007
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng giếng khoan chủng loại G

 • TCVN 7445-1: 2004
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt

 • TCVN 6069: 2007
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít tỏa nhiệt

 • TCVN 7712: 2013
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Xi măng poóc lăng xỉ lò cao

 • TCVN 4316: 2007
 • Tiêu chuẩn công bố áp dụng


Có thể bạn quan tâm

15 loại hàng hóa nhóm 2 sẽ được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu từ 01/7/2018

Nghị định 74/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/05/2018 chính thức có hiệu lực từ ngày...

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần hệ thống quản lý chất lượng ISO?

Với suy nghĩ “Quy mô sản xuất của đơn vị mình còn nhỏ, chưa đủ lực để phát triển và mở rộng thị...

Hiểu rõ về ISO 9001-2015

ISO 9001 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho việc quản lý chất lượng của các doanh nghiệp. Tiêu...

Tiêu chuẩn ISO 27001-2013 cho hệ thống quản lý an toàn thông tin

ISO 27001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS). Tiêu chuẩn này...