HACCP

VietGap

ISO/IEC 17065 - Hệ thống quản lý tổ chức chứng nhận sản phẩm

ISO/IEC 17021 - Yêu cầu đối với Tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý

ISOIEC 17020 - Hệ thống quản lý tổ chức giám định

ISO 31000 - Quản lý rủi ro

ISO 28001 Hệ thống quản lý an toàn chuỗi cung ứng

ISO 29001 - Hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu mỏ